SPECIALIZIRANI SMO ZA OPRAVLJANJE DELOVNEGA PRAVA, POSEBEJ ZA REŠEVANJE SPOROV MED DELODAJALCI IN DELAVCI NA VSEH NIVOJIH.

DELOVNO PRAVNO PODROČJE
 • Pripravljamo vse vrste pogodb o zaposlitvi: za določen čas, nedoločen čas, posebne pogodbe o prenosu pooblastil, individualnih pogodb,
 • izdelamo vsa potrebna obvestila, odločbe, sklepe, opozorila.. v zvezi z delovnim razmerjem,
 • rešujemo konfliktne situacije v času trajanja delovnega razmerja /izvajanje disciplinskih postopkov, sodelovanje pri zagovorov delavcev, izrekanju ukrepov …/,
 • pripravljamo in izvajamo postopke zmanjševanja števila delavcev,
 • pripravljamo in usklajujemo interne akte /pravilniki ali podjetniške pogodbe, delovna razmerja, plače, sistematizacija/,
 • sodelujemo ali vodimo pogajanja z reprezentativnimi sindikati,
 • sodelovanje v sporih iz delovnih razmerij;
KOMERCIALNO PRAVNO PODROČJE
 • sodelujemo pri pogajanjih za sklenitev pogodb in pri sklepanju vseh vrst komercialnih pogodb
 • pripravljamo vse vrste pogodb,
 • spremljamo skupaj z naročnikom realizacijo pogodb /iskanje rešitev v primerih, ko se Vaša nasprotna pogodbena stranka ne drži pogodbenih obveznosti ter pripravljamo vso ustrezno korespondenco za uspešni zaključek posla/, pravna pomoč v primeru zahtevkov, reklamacij, reševanje , ko ste v zamudi z izpolnitvijo pogodbe pa ne veste, kako  rešiti,  kar se še rešiti da,….
 • sodelujemo pri reševanju reklamacij….
 • sklepamo izvensodne poravnave in sporazume;
 • zagotovimo zastopanje v sporih pred pristojnimi sodišči;
AKTI DRUŽBE
 • pripravljamo akte/pogodbe za ustanovitev ali izvedbo sprememb v družbi,
 • pripravimo vse akte, ki so v podjetju, družbi, potrebni: statute, pravilnike iz področja delovnih razmerij, varovanja osebnih podatkov, pravilnike o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest, o plačah.., poslovnike o delu organov v družbah, sklepe uprave oz. direktorjev…
 • pripravimo vse spremembe aktov in uskladitev z veljavno zakonoda­jo, ki jih Vaše poslovanje zahteva,
 • pridobimo različne izpiske, urejamo vpise na sodišču…
IZTERJAVA, IZVRŠBA
 • sodelujemo in vodimo postopke izterjave neporavnanih obveznosti /opominjanje, vlaganje predlogov za izvršbo, odgovorov..) in drugih potrebnih postopkov za poplačilo dolgovanih obveznosti.
KORPORACIJSKO PRAVO
 • sodelujemo v procesih statusnega preoblikovanja,
 • sodelujemo pri sklicevanju, vodenju in organiziranju sestankov lastnikov, uprave ali nadzornih organov v Družbi,
 • sodelujemo, pripravljamo in izvajamo spremembe v lastniški strukturi Družbe ter usklajujemo spremembe v sodnem registru,
 • svetujemo pri izbiri oz. predlagamo najustreznejših pravnih oblik za izvajanje dejavnosti…
PRAVNA KORESPONDENCA
 • pripravimo odgovore, predloge in drugo korespondenco, potrebno za odločanje in dogovarjanje,
 • pripravljamo odgovore, pisma…. s strokovnimi obrazložitvami dejanskega stanja, upravnim organom, državnim organom in­ situacijam ter Vašim partnerjem,
 • sodelujemo v poslovnih komunikacijah in pripravljamo pisne materiale, odgovore, dogovore na področju poslovnega, predvsem gospodarskega sodelovanja;